> Gebruikersvoorwaarden werkgevers

Gebruikersvoorwaarden studenten

1. Page Talent

Door het bezoeken of gebruiken van de website van Page Talent ('Website') stemt u in met alle volgende bepalingen en gaat u een gebruikersvoorwaarden aan met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Page Interim B.V. (gevestigd aan de Strawinskylaan 421, 1077 XX te Amsterdam, Nederland) (hierna ook te noemen “PP”, waar ook aan wordt gerefereerd bij het gebruik van de termen: "wij" "ons" en "onze").

2. Diensten

2.1 PP biedt op deze Website diensten aan. Alle functionaliteiten, inhoud en toepassingen van de Website vallen onder deze diensten (hierna: "Diensten").

3. Acceptatie en registratie

3.1 In deze gebruikersvoorwaarden worden de voorwaarden voor uw gebruik van de Diensten uiteengezet. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden. Lees deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door. Als u het niet eens bent met een of meer bepalingen in de gebruikersvoorwaarden, dient u de Website te verlaten en het gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken.

3.2 Als u een account wil aanmaken op de Website van PP en gebruik wilt maken van de Diensten, dient u de bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden door te nemen en te aanvaarden bij het registratieproces.

3.3 U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in de informatie die u bij de registratie aan ons hebt verstrekt en zodoende uw persoonlijke gegevens bij te werken. Op deze manier kunnen we effectief met u communiceren.

3.4 Als u zich registreert om de Page Talent Website te gebruiken, wordt u gevraagd om een wachtwoord aan te maken. Om fraude te voorkomen, moet u dit wachtwoord vertrouwelijk houden en mag het niet worden vrijgegeven of met iemand worden gedeeld. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden door direct contact op te nemen via https://www.pagetalent.nl/contact.

3.5 Als PP reden heeft om aan te nemen dat er een inbreuk op de beveiliging of misbruik van de Website plaatsvindt, dan kunnen wij u vragen uw wachtwoord te wijzigen of kunnen we uw gebruik van uw account opschorten of uw account verwijderen.

4. Wijzigingen

4.1 PP kan deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Een dergelijke wijziging is direct van kracht na plaatsing door PP van de gewijzigde gebruikersvoorwaarden op de Website. U gaat akkoord met deze wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden wanneer u de Website bezoekt of de Diensten gebruikt nadat dergelijke wijzigingen openbaar zijn gemaakt op de Website. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden, dient u de Website en de Diensten niet te gebruiken.

5. Uw gebruik van de Page Talent Website

5.1 U mag de Website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

5.1.1 Het verspreiden van onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal of het anderszins overtreden van wetten;

5.1.2 Het verzenden van materiaal dat gedrag aanmoedigt dat strafbaar is, resulteert in civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke wetten, voorschriften of gedragscodes;

5.1.3 Het belemmeren van het gebruik van een andere persoon van de Website;

5.1.4 Het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van PP.

5.2 U bent aansprakelijk voor al onze schade en kosten die voortvloeien uit uw schending van bepalingen uit deze gebruikersvoorwaarden. Door informatie in te dienen via de Website stemt u ermee in en erkent u dat, wij niet verplicht zijn u een bepaald product of enige specifieke Dienst te verstrekken. Wij zijn wel gerechtigd om contact met u op te nemen naar aanleiding van de informatie die u verstrekt.

6. Termijn en recht om uw registratie op te schorten of te annuleren

6.1 Deze gebruikersvoorwaarden blijft volledig van kracht tijdens het gebruik van de Website en onze Diensten.

6.2 U kunt uw registratie op elk gewenst moment annuleren door u aan te melden bij de Website, via de link "Account opzeggen" in het laatste e-mailbericht met meldingen dat u hebt ontvangen of door u aan te melden bij uw MyPage-account. De opschorting of annulering van uw registratie en uw recht om de Website te gebruiken heeft geen invloed op de wettelijke rechten of aansprakelijkheden van beide partijen.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle informatie die is opgenomen op de Website is eigendom van PP of in licentie gegeven aan PP. U mag op geen enkele wijze het materiaal of de inhoud van de Website reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden of voor commerciële doeleinden gebruiken.

8. Privacybeleid en Cookie policy

8.1 Op deze gebruikersvoorwaarden, het gebruik van de Website en de Diensten is ons privacybeleid van toepassing, dit privacybeleid is te vinden op: https://www.pagetalent.nl/privacy-beleid. In het Privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke manier deze worden verwerkt.

8.2 Op de Website is tevens onze Cookie policy opgenomen waarin wij u van informatie voorzien over de cookies die wij gebruiken, welke gegevens er worden verzameld, met welk doel en tot welke categorie de cookies behoren. De Cookie policy is te vinden op: https://www.pagetalent.nl/cookie-policy.

9. Algemeen

9.1 U mag uw rechten onder deze gebruikersvoorwaarden niet overdragen aan andere personen. Wij mogen onze rechten onder deze gebruikersvoorwaarden overdragen aan een ander bedrijf indien wij er redelijkerwijs ervan kunnen uitgaan dat uw rechten door de overdracht niet worden aangetast.

9.2 Indien u bepalingen uit deze gebruikersvoorwaarden schendt en PP er in eerste instantie ervoor kiest om dit te negeren, behoudt PP zich het recht voor om, voor zover dit redelijk en billijk is, rechten en rechtsmiddelen van PP te gebruiken op een later tijdstip of in een andere situatie waarin u bepalingen van de gebruikersvoorwaarden overtreedt.

9.3 PP is niet verantwoordelijk voor enige overtreding van bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle.

9.4 De Website is eigendom van en wordt beheerd door PP . Deze gebruikersvoorwaarden wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de
 

Rechtbank te Amsterdam is gerechtigd om enig geschil op grond van deze gebruikersvoorwaarden te beoordelen.

> Gebruikersvoorwaarden studenten

Gebruikersvoorwaarden werkgevers

1. Page Talent

1.1 Door het bezoeken of gebruiken van de website van Page Talent ('Website') stemt u in met alle volgende bepalingen en gaat u een overeenkomst aan met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Page Interim B.V. (gevestigd aan de Strawinskylaan 421, 1077 XX te Amsterdam, Nederland) (hierna ook te noemen “PP”, waar ook aan wordt gerefereerd bij het gebruik van de termen: "wij" "ons" en "onze ").

2. Registratie

2.1 Om de website van Page Talent te kunnen gebruiken, moeten werkgevers zich online registreren (hierna: Werkgever(s)). Na registratie wordt aan de Werkgevers een e-mail gestuurd om hun e-mailadres te verifiëren. Nadat het e-mailadres is geverifieerd, duurt het maximaal 24 uur voordat het account van de Werkgever is geverifieerd door PP waarna online vacatures kunnen worden geplaatst door Werkgever.
 
3. Diensten

3.1 PP biedt op deze Website diensten aan. Alle functionaliteiten, inhoud en toepassingen van de Website vallen onder deze diensten (hierna: "Diensten").

4. Vacatures en werkgeversprofielen

4.1. Werkgevers kunnen kosteloos vacatures of advertenties plaatsen op voorwaarde dat de vacature voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden.
 
4.2. Vacatures die door Werkgever mogen worden geplaatst op de Website:
 
•    betaalde stages
•    onbetaalde stages die niet langer dan 12 weken duren
•    vakantiewerk / tijdelijk werk
 
 4.3. Vacatures die door Werkgever niet mogen worden geplaatst op de Website:

•    fulltime of parttime banen, waarbij ten minste het nationale minimumloon wordt uitbetaald
•    vacatures voor afgestudeerde studenten
•    vacatures op basis van uitbetaling op commissiebasis
•    (mogelijke) opdrachten voor zelfstandigen (ZZP’ers)
•    meerdere advertenties voor een enkele vacature
•    vacatures bij wervingsbureaus
•    vacatures die volgens PP (mogelijk) in strijd zijn met arbeidsvoorwaarden in Nederland en alle andere relevante wetgeving
 
4.4. PP behoudt zich het recht voor om routinematig te controleren of vacatures die door de Werkgevers zijn ingediend, voldoen aan alle relevante wetgeving en aan deze gebruiksvoorwaarden.
 
4.5. PP behoudt zich het recht voor, om naar eigen goeddunken, te weigeren om vacatures of werkgeversprofielen te publiceren of vacatures en werkgeversprofielen die in eerste instantie geaccepteerd zijn voor publicatie, op te schorten, aan te passen of te verwijderen.
 
5. Garanties van Werkgevers en vrijwaring

5.1 Werkgevers garanderen dat:
 
a.    Vacatures en werkgeversprofielen die door Werkgevers worden geplaatst niet strijdig zijn met overeenkomsten en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkrechten, of andere rechten.
 
b.    Alle informatie verstrekt door Werkgevers in verband met de vacatures en werkgeversprofielen correct, volledig en naar volledige waarheid is;
 
c.    Vacatures en werkgeversprofielen voldoen aan de vereisten van alle relevante wetgeving die op dit moment van kracht is of van toepassing is in Nederland;
 
d.    Vacatures en werkgeversprofielen en alle andere advertenties die aan PP zijn voorgelegd, voldoen aan de Nederlandse Reclame Code en alle andere relevante regelgeving met betrekking tot de Reclame Code Commissie.

5.2  Werkgevers vrijwaren PP voor elke aansprakelijkheid in verband met het niet nakomen door Werkgevers van deze gebruiksvoorwaarden en alle relevante wetgeving.

5.2 PP is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Werkgever of enige andere gebruiker van de Website toebrengt of veroorzaakt bij wie dan ook.

5.3 Met uitzondering van de in artikel 4.2 genoemde vacatures is het Werkgevers en alle daaraan gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 18 maanden nadat zij de gegevens van een kandidaat (“Kandidaat”) hebben verkregen op de Website, direct of indirect een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PP. Dat verbod geldt ook indien de betreffende Kandidaat in die periode door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan PP) aan Werkgever en/of aan haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Werkgever of de daaraan gelieerde onderneming heeft benaderd.

5.4 Werkgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich ook aan het bepaalde in artikel 5.3 zullen houden.

5.5 Het is Werkgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de Kandida(a)t(en) die door PP zijn aangedragen of op de Website staan aan derden door te geven of die Kandidaten aan derden voor te stellen dan wel de gegevens van die Kandidaten te verwerken.

5.6 Overtreding van het bepaalde in artikel 5.3 en/of 5.5 leidt tot een aan PP verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete van € 12.500,-, ongeacht het recht van PP op nakoming en/of schadevergoeding.

6. Gebruik van de informatie die we verzamelen terwijl u onze website bezoekt

6.1 Op de Website is onze Cookie policy opgenomen met informatie over cookies die wij gebruiken, welke gegevens er worden verzameld, met welk doel en tot welke categorie de cookies behoren. De Cookie policy is te vinden op: https://www.pagetalent.nl/cookie-policy.
 
7. Privacybeleid

7.1 Op deze Overeenkomst en het gebruik van de Website is ons Privacybeleid van toepassing, dit Privacybeleid is te vinden op https://www.pagetalent.nl/privacy-beleid.

7.2 In het Privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke manier deze worden verwerkt.

8. Wervingsbureaus.

8.1 Registratie op de Website door wervingsbureaus worden niet geaccepteerd.

9. Algemeen

9.1 Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, zorg ervoor dat u het regelmatig controleert. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechtbank te Amsterdam is gerechtigd om enig geschil op grond van deze gebruiksvoorwaarden te beoordelen.
 

Terug naar boven ↑